top of page

Industry Watch

แนวโน้มของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม การส่งออก

และการคลายล็อคดาวน์รอบ3

สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เดือน มิ.ย.2563

สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เดือน ก.ค. 2563

สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เดือน ก.ค. - ส.ค. 2563

สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เดือน ส.ค. - ก.ย. 2563

สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เดือน ก.ย. - ต.ค. 2563

สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เดือน ต.ค. 2563

สรุปสถานการณ์นำเข้า ส่งออก ปี 2563

สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เดือน ก.พ. 2564

bottom of page